0886 63 49 80 [email protected]

Фирмени Обучения

Ние предлагаме различни техники и формат за работа с фирми и организации по конкретна заявка, съобразена със спецификата и потребностите на клиента.

Фирмените обучения, които предлагаме са динамични и интересни.

Динамични и интересни

Фирмените обучения, които предлагаме са динамични и интересни.

Темите, продължителността и програмата на обучението са изцяло съобразени със спецификата на работа в съответните организации, конкретните нужди и проблеми. Резултатите са:

 • повишаване ефективността на ръководители и персонал в организациите
 • подобряване умението за решаване на индивидуални и групови проблеми

Усъвършенстване

За усъвършенстване деловата комуникация и екипна съвместимост, организираме и провеждаме семинари, уъркшопи, тренинги и тийм билдинги.
Нашият екип от квалифицирани специалисти ще Ви помогне за:

 • изграждане на активно поведение на пазара на труда
 • преодоляване на стреса и психичното напрежение
 • ефективна комуникация с клиенти и сътрудници
 • мотивиране на персонала
 • ефективно управление на екипите си
 • разрешаване на конфликти и кризисни ситуации
 • подобряване на взаимоотношенията и общуването в екипа
 • управление на кариерата
 • развиване на креативно мислене
b

Теми за Обучения

Предлагаме Ви примерни теми за интерактивни обучения с много бизнес казуси, ролеви игри, практически упражнения, които ще повишат ефективността на работа в поверената Ви организация. Така представените теми могат да се допълват и променят.
Едно обучение може да бъде реализирано за 4,6, или 12 академични часа, в рамките на 1 или 2 дена, в зависимост от Вашия избор за формата на обучение – семинар, тренинг, уъркшоп, лекция, тиймбилдинг.

Примерни теми за обучения:

1. „Ефективната комуникация – условие за създаване на продуктивна работна среда”
2. „Професионалният стрес. Антистрес техники”
3. „Управление на времето и подреждане на приоритети“
4. „Мотивация и управление на екипи“
5. „Екипна съвместимост и поддържане на позитивен климат”
6. „Управление на конфликти и кризисни ситуации”
7. „Развитие на личностни и социални умения”
8. „Емоционалната интелигентност – фундамент за успешност”
9. „Управление на кариерата”
10. „Креативното мислене – как да го развиваме”
11. „Асертивност и отстояване на позиции“
12. „Активно поведение на пазара на труда“
13. „Толерантност в мултикултурна работна среда”
14. „Бизнес етикет и невербална комуникация“

Обучения за Педагогически Специалисти.

Представяме Ви няколко примерни теми за обучения, които ще повишат ефективността на учителския труд. Така представените теми могат да се допълват и променят. Едно обучение може да бъде реализирано за 4,6, или 12 академични часа, в рамките на 1 или 2 дена, в зависимост от формата на обучение – семинар, тренинг, уъркшоп, лекция, тиймбилдинг.

Примерни теми за обучения:

1. „Повишаване мотивацията на учителите”
2. „Как да бъдем успешни учители“
3. „Интерактивни методи за обучение“
4. „Идентифициране и работа с деца/ученици в риск”
5. „Повишаване на мотивацията за учене“
6. „Превенция на отпадане на ученици от училище“
7. „Управление на дисциплината в клас“
8. „Как да привлечем родителите като партньори”
9. „Ефективната комуникация – условие за създаване на продуктивна учебна среда”
10. „Професионалният стрес. Антистрес програма за учители”
11. „Екипна съвместимост и поддържане на позитивен климат в училище”
12. „Управление на конфликти и кризисни ситуации”
13. „Развитие на личностни и социални умения в училище”
14. „Емоционалната интелигентност – път към успеха”
15. „Кариерно ориентиране”
16. „Креативното мислене – как да го развиваме”
17. „Портфолиото – самооценка, която подпомага професионалното развитие”
18. „Превенция на зависимости”
19. „Заедно за училище без насилие”
20. „Справяне с агресията и тормоза в училище“
21. „Толерантност или конфронтация”
22. „Двигателните упражнения и игри – техники за преодоляване на агресивното поведение на учениците“
23. „Превенция на агресивните прояви в детските градини“
24. „Често срещани проблеми при децата в детските градини. Граници на компетентност на учителя – рискове и възможности засправяне”

Свържете се с нас

14 + 6 =

Марина Татарова

Марина Татарова

Психолог

+359896788074

Член на Дружеството на психолозите в България

Председател на Сдружение “Хармония”,

ул. "Булаир 30", ет. 1 гр. Пловдив.

Научи Повече